יום שישי, 2 בדצמבר 2011

ויצא יעקב


"ויצא יעקב מבאר שבע"... "וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם". חישובי השנים שעושה רש"י (לבראשית כ"ח ט, בעקבות סדר עולם רבא המיוחס לרבי יוסי הגלילי בפרק ב') מלמדים שכשיצא יעקב מבית אביו היה בן 63 אבל כשהגיע לבית לבן היה בן 77. להיכן נעלם יעקב אבינו לאותן 14 שנה ?

המדרש טוען, ורש"י מסביר זאת על דרך השלילה, שיעקב 'נטמן' בבית עבר במשך 14 שנה. בית המדרש של שם ועבר נזכר כבר בדברי הפרשנים. כך למשל אומר רש"י שמלכיצדק מלך שלם שהיה כהן ל-ל עליון הוא שם. על רבקה ההולכת לדרוש את ה', אומר רש"י שהלכה 'לבית מדרשו של שם'. על פי הפשט חי שם עד שהיה יעקב בן 50 ועל כן נקרא בית המדרש על שמו כשבאה רבקה לדרוש בה'. אולם כשיעקב בן 67, שם כבר נפטר ונותר רק עבר ועל כן אומר המדרש על יעקב שנטמן אצל עבר. חישוב זה גם מסביר אולי מדוע נוטש יעקב את בית המדרש בגיל 77 שכן אז בקירוב נפטר גם עבר.
אולם מה לומד יעקב באותו בית מדרש? התורה כזכור טרם ניתנה! אמנם בגמרא (יומא כח:) אומר רב שאברהם (ושאר האבות) קיימו כל התורה כולה, אולם זה לא נאמר על שם ועבר. אדרבא – הם היו המופת של 'בני נח'. וקשה לומר שיעקב, שקיים כל התורה היה צריך להתמחות אצל שם ועבר בענין שבעת מצוות בני נח דוקא.
לעזרתנו בא מאמרו של שמואל בר נחמני (במדרש רבה, פרשת צו ט): "עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה". כלומר, שלפני מתן תורה נדרשו בני האדם ל'דרך ארץ'. מהי אותה 'דרך ארץ' שקדמה לתורה ומה יש ללמוד בעניין זה?
לא רבים מכירים, אך ישנה 'מסכת דרך ארץ'! לא מדובר במסכת מתוך הש"ס המוכר לנו, אלא אוסף של ליקוטים מדברי חכמים העוסקים בדרך ארץ. את המסכת ניתן למצוא בש"ס מיד לאחר מסכת אבות (יש שם אוסף של מסכתות קטנות). למעשה יש שתי מסכתות בשם זה אחת נקראת 'דרך ארץ רבא' והשניה – 'דרך ארץ זוטא'
לסבר את אוזנכם ולאתגר את מוחכם, הנה מספר הלכות מתוך המסכת (פרק א'):
אהוב את התורה וכבדה, אהוב את הבריות וכבדן. אהוב את הצדקות, ואת המישרים, ואת התוכחות. ודע בין היום ובין למחר, בין שלך ובין שאינו שלך, כי את שלך אינו הוא לך, ושאינו שלך למה הוא לך.
צאו ולימדו מיעקב אבינו שברח מעשו אחיו למצוא את אשתו בחרן, אבל הבין שגם עניני דרך ארץ צריכים לימוד גדול. הלך והשקיע מזמנו ללמוד את ההנהגות הראויות לאדם. גם במדרגתנו אנו יכול לימוד במסכת זו להועיל לנו.
שבת שלום.

אין תגובות: