יום שלישי, 19 בנובמבר 2002

מורה מצביעים נבוכים


(כ' בכסלו תשס"ג)
(מכ"י קדום מאד)
... ודע כי המצביעים נחלקים לארבע כיתות. הכת הראשונה הם המצביעים בידם, רוצה לומר שאין הצבעתם פרי המחשבה. הידיים ידי המצביע והקול קולו של אחר. והכת הזו יש מהם סכלים בכל עניין ויש מהם נבונים שעושים עצמם סכלים בעניין זה של הבחירות ומבטלים דעתם מפני דעתו של אחר. ויש לעיתים שמצביעים מדעת אחרים באופן הסותר דרכם והבנתם בכל עניין וחלילה עלולים לקלקל לעצמם וד"ל. ובלי זה אין פגם בכת זו זולת שראוי היה על פי השכל הישר שגם בעניין הבחירות יפעילו את השכל הנ"ל.
והכת השניה הם המצביעים ברגליהם. ר"ל שאינם מצביעים כלל ומדירים רגליהם מן הקלפי ואין דעתם מתקררת עד שיאמרו "רב לך, אין בשביל מי להצביע שהכל שקר והתוצאה מכורה". והללו הנם כת של שוטים שמניחים גורלם בידי אחרים ולא זו בלבד אלא דווקא בידי אותם הנראים בעיניהם כשקרנים וצבועים. נמצאת כת זו לוקה בכפליים. אחת שלא השפיעו לכוון דעתם והשניה שסייעו ליריביהם להאדיר כוחם, שהרי בידוע שהמנדטים מתחלקים בין הקולות הכשרים. ודומים להם אלו שמטילים פתק לבן לקלפי, רק שלוקין בשלישית שאין שכר לפסיעותיהם.
והכת השלישית הם המצביעים ממעיהם שמחליטים על הצבעתם מתוך רגש ולא מתוך שכל ועליהם אומר הכתוב "ואחרי כל זאת נגפו ה' במעיו לחלי לאין מרפא" שהצבעתם תחת אשר תרפא חוליי המדינה הרבים, מזיקה. ורוב כת זו מצביעים על דרך השלילה ואומרים "יען וביען אשר חטאה מפלגה פלונית ועשתה כזו וכזו - לא אבחר בה". ואין הם שמים אל ליבם שחלף בחירתם גרוע פי כמה מונים. ודעות רבות יש בכת זו שהרי סיבות רבות הן לא להצביע למפלגה הנ"ל. יש הכועסים שמינו אישה ויש הכועסים על שום שלא מינו. י"א משום שנשמעים לת"ח בכל ענין וי"א משום שלא נשמעים להם בכל עניין. חד אמר מפלגה זו קיצונית מדי וחד אמר שאינה קיצונית דיה, מר סבר שהיא חרד"לית ומ"ס שהיא חפיפניקית וכיוצ"ב. ואנשי כת זו מחזיקים עצמם חכמים ומפולפלים ובקיאים בשבילי הפוליטיקה ובאמת אינם מבינים ולא כלום. שבידוע שפוליטיקה היא אמנות האפשרי. ויהא זה סימן לך בכת זו שאינם חכמים שאינם זוכרים דברי חז"ל "איזהו החכם הלומד מן הניסיון" ועדיין הם סבורים שאם יאמרו 'הכל או לא כלום' יוותרו עם משהו זולתי הכלום. ואף כת זו ראויה להיקרא כת של שוטים שלא מדעת, שמצביעים עבור דעה אחת ונמצאים מחזקים את הדעה ההפוכה לה, כזורק אבן למרקוליס, שבידוע שכשיגיע עת הרכבת הממשלה לא בהכרח יצרף ראש המשלה את מפלגתם, ואף אם יצרפנה לא יתחשב בה מעוצם מיעוטה ונמצאת המפלגה אשר סלדו ממנה בתחילה קטנה אף היא וממילא יעלה ערך יריבותיה אצל ראש הממשלה. נמצאו אנשי כת זו לוקים אף הם פעמיים.
והכת הרביעית הם המצביעים מדעתם והם, חי ראשי, מעטים. כת זו שראוי לקרוא לה כת החכמים, חפצים באמת להשפיע ומטילים בקלפי פתק שיוכל לסייע להם ולאומה באופן הבטוח והראוי ביותר. אין הם משחיתים קולם לריק אחרי מפלגות מפלגות נשברות שהשפעתן שולית או אולי תינגפנה בפני אחוז החסימה. ואף הם משליכים אחרי גוום החשבונות הקטנוניים של בנ"א ומקדישים עצמם לטובת הכלל. וחברי כת זו מחשבים בדעתם תחילה ויודעים שאין דומה הבטחת המועמד בטרם בחירות למעשיו אחריהן. אף יודעים הן שאין זה משרירות לבו אלא שדברים שרואים משם לא רואים מכאן ומי יודע לעת מה הגיעו למלכות. לא זו בלבד אלא שיודעים להתבונן על כלל המפלגות ומבינים בדעות העם, אף הדעות הנפסדות, ושמים אל ליבם לראות מה מעשי ומה הזוי ואינם שוגים בחלומות באספמיה.
וראוי לכל אדם לחשב שכר הצבעה כנגד הפסדה ואף שראוי שבעת הטלת פתקו לקלפי יפיל האדם תחינה בפני הבוחר בעמו ישראל שלא יכשל חלילה, יזכור תמיד שאין הבורא יתברך מסייע אלא למי שמסייע לעצמו ואחרי המעשים נמשכים הלבבות ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו וגו'.